Споредба

Оваа табела содржи детални информации на она што ви го нудиме

Ако сакате да не контактирате и да се информирате за цените на пакетите кликнете овде за да го исполните вашето барање

Физичко моделирањеProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Интуативно и интерактивно моделирање на физички објекти
Интегрирано моделирање на армиран бетон,челик и композитни
материјали во еден 3D модел
Челични решетки, рожници, фасадни греди ,вути и затеги
Вметнување на спрегови
Лесен избор на челичен профил и обемна база на податоци
Моделирање на јадра со било какви неправилни облици
Креирање на отвори во фасадните ѕидови
Креирање на отвори во ѕидови од исполна
Цртање на делумно преградни ѕидови
Цртање ѕидови од исполна со само две точки
Поставување на точки за сидрење за столбови и греди
Флексибилно моделирање со динамичен влезен систем
Отвори во плочите со неправилни форми
Зајакнување на спој столб-плоча со правоаголни,кружни и неправилни форми
Моделирање на греди помеѓу два одвоени ѕидови
Моделирање на подземни ѕидови
Моделирање на ѕидови за реконструкција
Моделирање на арматурни кошеви за целите на рекунструкција
Спојување на различни проекти во еден единствен проект
Автоматско моделирање на конечни елементиProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Целосно автоматски најнов 3D модел на конечни елементи
Конечни елементи со автоматски гранични услови и крути зони
Конечен елемент за лушпа за
армиранобетонски платна со прилагодување на мрежата
Моделирање внатрешни ѕидови на аб платна
Интегрирана подна мрежа за статична анализа
Напредни можности за крути и полукрути подни мембрани
Контролирање на дијафрагмите на поеднечни катови
Автоматски сечење на контурите на столбот од мрежата на останатите конечни елементи
Можностите за анализаProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
3D линеарно-еластична анализа за вертикални и хоризонтални товари
Статичка анализа за модел со сеизмичка отпорност
Употреба на метод на суперпозиција за проектирање сеизмичко отпорен модел
Еквивалентна анализа
Различни сеизмички фактори на сигурност за сили во два различни правци******
Својства на пресеци со пукнатини и без во една заедничка анализа
Автоматска двостепенска анализа за згради со подземни катови
Автоматско пресметување на
ефектите од земјотрес од неговото вертикално дејство
константна и променлива температурна промена
Автоматско пресметување на товар од ветер
Анализа на конструкции со фазна изведба
Интеракција на почвата со конструкцијата
Сеизмички изолатори
P-Δ анализа за ефекти од втор ред
Проценка на можностите и реконструкција на постоечки објекти (поддршка на одредени стандарди)
Existing Buildings (limited codes support)
ProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Процена на линерно-еластичните карактеристики на постоечки објекти
Проценка за ризик на постоечки објекти
Проценка на постоечки објекти
со нелинерна еласто-пластична анализа
Проценка на векот на траење на постоечки објекти со нелинерна анализа******
Дијаграм на нелинерноста на односот сила-деформација користејќи ја анализата на пресеци******
Проценка на можности со OpenSee интеграција******
Анализа и проектирање на подни системи и распределба на товаритеProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Моделирање на плочи со аналитична метода
Анализа со метод на конечни елементи на плочи под дејство на гравитацијски товар
Моделирање нa мали рамовски системи на подови со Chasedown метода
Автоматска распределба на товарите кај плочите користејќи ја деформацијската линија
Автоматско распределување на товарите на плочите како конечни елементи
Проектирање на армиранобетонски конструкцииProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Проектирање на конструктивни елементи од армиран бетон
Автоматска проверка на пробивање
Проектирање на армиранобетонски платна со арматурна мрежа
Проектирање на плочи со арматурна мрежа
Проектирање армиранобетонски плочи
Групирање на армиранобетонски греди
Автоматско задржување на правоаголен , кружен и неправилен облик на столб
Автоматско задржување на правоаголни ѕидови и неправилни форми на јадра
Моделирање и детали на споеви на ѕидови со додадена изолација
Моделирање и арматурни планови на појачување на столбови (ProtaDetails)
Проектирање и арматурни планови на скали (ProtaDetails)
Проектирање на челикProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Проектирање на челични носачи и столбови
Проектирање на рожници , фасадни греди и спрегови
Проектирање на челични консрукции по AISC (LRFD, ASD), EC3, BS5950, TSC стандарди
Автоматска проверка на вертикалната искривеност на челичните елементи
Автоматско проектирање на врски
Анализа со метод на конечни елементи и проектирање на скелиња за
фасади (ProtaDetails)
ФундирањеProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Автоматско проектирање на
подлоги и темелни греди
Анализа со метод на конечни елементи на елементите за фундирање
Анализа со метод на конечни елементи на темелна плоча
Групирање на столбовите за заедничка анализа
Автоматска анализа и моделирање на потпорни ѕидови (ProtaDetails)
Проверка на капацитетот на коловите (ProtaDetails)
Анализа под бочни товари и моделирање на колови (ProtaDetails)
Спојување на различни модели за заеднички фундамент
Автоматско моделирање на колова плоча
Поставување на колови под темелната плоча
Армирнобетонски деталиProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Автоматски преглед на армиранобетонските детали во ProtaStructure
Целосно автоматско изцртување на детали од моделите во ProtaStructure
Автоматско управување со листовите и цртежите
Динамични таблици за количини и автоматско управување со промените
Рачно исцртување на “интелегентни” прачки и детали за елементите
Моделирање на делови и комплетна библиотека за детали (Потпорни ѕидови , скали и друго )
Автоматско моделирање на ѕидови со додатна изолација (Поединечно или за сите катови)
Проектирање на потпорни ѕидови со Eurocode, US и TBDY2018 според сеизмички норми
Челични деталиProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Автоматско проектирање на врски и детали за истите
Автоматски , статичко точни врски со IntelliConnect
Креирајње на врските рачно со моќната палета за исцртување
Вметнување на контролни плочи и исцрување на мрежа
Брзо вметнување на скали кај скалишни плочи
Автоматско вметнување на огради
Извештаи за контрола на врските**
Општ распоред на цртежите за челични конструкции
Моќна проверка на спој помеѓу два елементи и ревизија на моделот за изведба
Широк спектар на нумерирање на цртежите
Целосно автоматизирани поединечни и склопени цртежи
ДокументацијаProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Целосно интегирани проектни пресметковни извештаи
Одредени избрани извештаи за различни потреби
Интегрирање на надовирешни документи со документите од софтвер
Автоматски таблици за содржината, интелегенти известуања и уште многу друго
BIM интеграција, споделување и соработкаProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Алати за интеграција и соработка со индустриски водечките BIM платформи
Управување со други дисциплини користејќи IFC формати
Споделувајте го моделот со општите софтвери за анализа и проектирање
Пренесете ги 3D челичните модели на водечките BIM платформи
Објавете ги сите детални цртежи во добро познатите DWG и DXF датотеки
Претворете ги сите проектни извештаии во Office или ПДФ форма *
Поддржани стандардиProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Повеќејазични проектни извештаи
Eurocode 1 (Акции на конструкциите - with UK, IR, SG, MY Анекси) *
BS6399 (Товарни случаеви за згради - UK) *
ASCE07 (Минимални проектни товари за згради и други конструкции ) *
TS498 (Оптоварување кај конструкциите - TR) *
Eurocode 2 (Проектирање на бетонски конструкции - со UK, IR, SG, MY Додатоци) *
BS8110-97 (Конструктивна употреба на бетон - UK) *
ACI 318 (Услови за градење на бетонски конструкции) *
CP65 (Конструктивна употреба на бетон - SG) *
HK-2004 (Конструктивна употреба на бетон - Hong Kong) *
TS500-2000 (Правила за проектирање на армиранобетонск
*
и конструкции- TR)
*
Eurocode 8 EN1998 Проектирање на конструкции со отпорност на земјотрес *
Eurocode 8 EN1998 D Проектирање на конструкции со отпорност на земјотрес - SG *
UBC97 (Универзален правилник за градење ) *
IBC 2018 (Интернационален правилник за згради ) *
SNI1726-2012 (Индонезизки сеизмички правилник) *
NSCP 2015 (Национален кострукциски правилник на Филипините ) *
TEC2007 (Спецификации на згради ви сеизмичко активни подрачја- TR) *
TEC2018 (Спецификации
*
на згради ви сеизмичко активни подрачја - TR)
*
ANSI/AISC 360-10 (Карактеристики на челични носиви конструкции LRFD/ASD) *
Eurocode 3 (Проектирање на челични конструкции – со UK, SG, MY додатоци) *
BS5950 (Конструктивна употреба на челикот за изградба на згради ) *
TSC2016 (Карактеристики на челични конструкции - TR) *
Обука и поддршкаProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Техничка подршка од светски реномирани градежни инженери
Посветен портал за подршка со широко познавање , документација и заедница
BS6399 (Online видеа за обука за проектирање згради - UK)

* Достапни само за одредени делови во библиотеката за моделирање на елементите
** Достапни само за одредени проектни пресметки на одредени елементи .
*** Достапни само за одредени стандарди за проектирање .