Poređenje proizvoda

Sledeča tablica sadrži detaljne informacije o našoj ponudi proizvoda.

Ako želite da vas kontaktiramo zbog informacija o cenama, kliknite ovdje, da biste ispunili obrazac

Fizičko modeliranjeProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Intuitivno i interaktivno modeliranje fizičkih objekata
Integrirano modeliranje RC-a, čelika i i drugih parametara u jednom središnjem 3D modelu.
Čelični nosači, pojasevi, potpore i šipke.
Umetanje sljemenjača između greda i krovišta
Jednostavan izbor čeličnih profila i velika baza podatka.
Modeliranje osnovnih zidova nepravilnih oblika.
Modeliranje više otvora u posmičnom zidu.
Umetanje parcijalnih zidova ispune.
Umetanje više zidova ispune koristeči samo dve tačke
Umetanje više zidova ispune koristeči samo dve tačke
Sidrenje greda i stubova
Fleksibilno modeliranje sa dinamičnim ulaznim sistemom
Otvori u pločama nepravilnih oblika
Crtanje ploča u pravouglim, kružnim ili nepravilnim oblicima
Modeliranje greda koje pojačavaju posmične zidove.
Modeliranje zidova ispune
Modelling retrofit walls
Modeliranje dodatnih stubova za osiguravanje stabilosti.
Spajanje različitih projekata u jedan jedinstveni model.
Automatizirano modeliranje konačnih elemenata.ProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Potpuno automatiziranje najsavremenijeg 3D konačnog elementa.
Konačni elementi sa automatizacijom krutih zona i pritiskom
Model za stiržne zidove sa mrežnom prilagodljivošču
Modeliranje unutrašnjih stubova za strižne zidove.
Integrirana podna mreža sa statičkom analizom
Napredne opcije za krute I polukrute podne membrane
Kontrolisanje čelične membrane za različite spratove
Automatizirano obrezivanje kontura stubova oko mreže konačnih elemenata
Mogućnosti analiziranjeProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
3D linearna elaastična analiza pod uticajima vertikalnih i bočnih opterečenje
Ekvivalentna statička analiza od uticaja seizmike
Analiza superpozicijom (RSA) za ispunjavanje seizmičkih standarda.
Ekvivalentna analiza
Različiti seizmički uticji u dva različita smera delovanja******
Osobine napuklih I nenapuklih delova u jednoj zajedničkoj analizi
Automatizirana dvostepena analiza za objekte sa podrumom
Automatiziran proračun vertikalnih uticaja od potresa
Različite analize za promenjivu i jednakomernu temperaturu.
Automatski proračun od uticaja vetra.
Analiza fazne gradnje.
Interakcija strukture tla
Seizmički izolatori
P – Delta analiza za učinke drugoga reda
Procena performansi i dorada postojećih objekata ( podrška sa ograničenim kodovima)
Existing Buildings (limited codes support)
ProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Linearna procena elastičnosti postojećih objekata
Procena rizika kod postojećih objekata
Procena postoječih objekata sa analizom za pomicanje
Procena postojećih objekata analizom za vijek trajanja******
Procena postojećih objekata analizom za vijek trajanja******
Procena performansi sa OpenSees integracijom******
Analiza I dizajn podnih sistema I opterečenjaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Dizajniranje ploča sa analitičkim metodama
Analiza konačnih elemenata i dizajniranje ploča pod uticajem opterečenja gravitacije
Dizajniranje kratkih okvira podova konačnih elemenata-Chasedown metodom
Automatska dekompozicija opterečenja ploča pomoču deformacijske linije
Raspadanje automatiziranih konačnih elemenata ploče pod djelovanjem opterečenja
Dizajniranje armiranog betonaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Dizajniranje armiranobetonskih konstrukcijskih elemenata
Automatizirana provera na probijanje
Dizajniranje zaštitnih zidova sa armaturnom mrežom
Dizajniranje ploče sa armaturnom mrežom
Dizajniranje armirno-betonskih ploča
Razvrstavanje armirano-betonskih greda za projektiranje
Automatsko zadržavanje pravouglih, kružnih i stubova nepravilnih oblika
Automatsko zadržavanje pravouglih zidova i osnovnih zidova nepravilnih oblika
Dizajniranje I detaljan opis pregradnih zidova
Dizajniranje i detaljan opis pojačanja
Dizajniranje i detaljan opis stepenica (ProtaDetails)
Dizajn čelikaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Dizajiranje čelićnih stubova i greda
Dizajniranje čelićnih nosaća, pojaseva i potpora
Dizajn čelika prema AISC (LRFD, ASD9), EC3, BS5950, TSC kodovima
Automatizirana provera na izvijanje čelićnih elemenata
Automatizirani dizajn čelićnih spojeva
Analiza konačnih elemenata i dizajniranje čelićnih fasadnih skela (ProtaDetails)
TemeljenjeProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Automatizirano projektovanje podloga
Analiza konačnih elemenata temeljnih sistema
Analiza konačnih elemenata projektovanja šipova
Grupisanje stubova za zajedničko dizajniranje temelja
Automatizirana analiza i dizajniranje potpornih zidova (ProtaDetails)
Procjena radnog opterečenja na ispunama (ProtaDetails)
Bočna analiza ispune kod temeljenja na šipovma.
Spajanje različitih modela za zajedničko temeljenje konstrukcije
Automatizirani dizajn ispuna
Kreiranj šipova i podtemeljne konstrukcije
Armirani betonski detalji.ProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Automatski pregled detalja o armiranom betonu u ProtaStructure
Potpuno automatizirani crteži detalja iz ProtaStructure modela
Automatizirano upravljanje listovima i crtežima.
Dinamične tablice za količine I automatsko upravljanje promjenama
Ručno crtanje sa pametnim šipkama i deltaljima.
Dizajniranje dijjelova i biblioteka sa detaljima (potporni zidovi, stepenice I još mnogo)
Automatsko crtanje zidova za naknadnu ugradnju (pojedinačno ili za sve etaže odjednom)
Dizajniranje potpornih zidova sa Eurocode, US I TBDY2018 sa seizmičkim standardima
Detaljan opis čelikaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Automatsko dizajniranje I detaljan opis spojeva
Automatizirani, točni I konstruktivni spojevi iz IntelliConnect
Izrada pojedinačnih spojeva pomoću alata za modeliranje
Umetanje kontrolnih ploča i mrežnih sistema
Brzo umetanje stubišta
Automatsko umetanje zaštitnih ograda
Detaljani cteži dizajna čelićnih spojeva**
Opči raspored crteža za čeličnu konstrukciju
Snažne provere i revizije modela za izradu.
Velike mogučnosti numerisanja delova crteža i celih sklopova
Potpuno automatizirani sklop i delovi cteža.
DokumentacijaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Potpuno integrirani izveštaji o tehničkom proračunu
Izvještaji za različite zahtjeve projekta.
Integracija eksterno kreiranih dokumenata sa ugrađenim izvještjima
Automatizirana talblica sadržaja, pametnih obavjesti i još mnogo toga.
Integracija, deljenje I suradnja BIM-aProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Alati za saranju i integracju za vodeče BIM platforme.
Kordiniranje sa drugim platformama koristeći IFC datoteke
Deljenje analiziranog modela sa općim softverima za analizu i projektovanje.
Eksportovanje 3D modela čelika na vodeče platforme
Objavljivanje svih pojedinosti crteža u poznatim DXF i DWG formatima
Pretvaranje celog tehničkog izvještaja u Office i PDF formate *
Podržani kodoviProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Više-jezičnai izveštaji o dizajnu
Eurocode 1 (Radnje na strukturama - sa UK, IR, SG, MY Annexes) *
BS6399 (Opterečenja za kostrukcije - UK) *
ASCE07 (Minimalna projektna opterečenja za zgrade I građevine) *
TS498 (Opterečenja na konstrukcijama - TR) *
Eurocode 2 (Projektovanje betonskih konstruckcija- UK, IR, SG, MY Annexes) *
BS8110-97 (Betonske konstrukcije - UK) *
ACI 318 (Zahtjevi konstruktivnog zakona za beton) *
CP65 (Konstrukcijska upotreba betona - SG) *
HK-2004 (Konstrukcijska upotreba betona- Hong Kong) *
TS500-2000 (Pravila za RC projektiranje konstrukcija - TR) *
Eurocode 8 EN1998 Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija. *
Eurocode 8 EN1998 Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija.- SG *
UBC97 (Jedinstveni građevinski kod) *
IBC 2018 (Međunarodni građevinski kod) *
SNI1726-2012 (Indonezijski seizmički kod) *
NSCP 2015 (Nacionalni strukturni kodeks Filipina) *
TEC2007 (Specifikacije za objekte građene u seizmičkim zonama - TR) *
TEC2018 (Specifikacije za objekte građene u seizmičkim zonama - TR) *
ANSI/AISC 360-10 (Specifikacije za čelićne objekte LRFD/ASD) *
Eurocode 3 (Dizajn čelićnih konstrukcija - UK, SG, MY Annexes) *
BS5950 (Konstrukcijaska primjena čelika u građevinarstvu) *
TSC2016 (Specifikacije za čelićnu konstrukciju - TR) *
Training and SupportProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
World class technical support directly from professional structural engineers
Dedicated support portal with Extensive knowledge base, documentation and community
BS6399 (LoadingsOnline training videos for Buildings - UK)

* Dostupno samo za određene stavke u biblioteci dizajna komponenti.

** Dostupno samo za inženjerske proračune nekih komponenti.

*** Dostupno samo za neke dizajerske kodove.