Автоматизирајте ги вашите
цртежи од било кој
ProtaStructure модел

Направете брзо
“интелегентни” цртежи

Уредете , довршете
и завршете ги вашите
детали од проектот

Доставете целосна
проектна документација
без никаков напор

Проектирање и детализирање
на останати елементи од проектот

Првокласна поддршка
од експертите на Prota.

Преглед

ProtaDetails e револуционен систем за автоматско креирање и организирање на сите ваши арматурни планови и детали од армиранобетонски конструкции во еден чекор.

Заштеди часови од времето потребно за цртање детали со предложените детали од ProtaStructure и автоматско поставете ги на вашите цртежи.

Користете ги можностите за уредување и цртање детали на CAD наменети на градежните инженери за добро да ги прилагодите вашите цртежи

Направете проучени проектни избори со виско изразен клавитет за ценет проект така што понудувате подобри проектни услуги на вашите клиенти.

Ефикасно се справувајте со промените со тоа автоматски се ажурираат промените во моделот на ProtaStructutre.

Користи ја библиотеката на ProtaStructure со макро-компоненти за брзо изцртување на вашите елементи од проектот како: потпорни ѕидови , скали, колови и темели.

Зачувај часови од времето за подготовка на проектот, побрзo доставeте ги истите и бидете повеќе продуктивни и профиталбилни со користење на ProtaDetails.

Автоматски детали на
армиранобетонски конструкции

ProtaDetails автоматски вади детали од сите проектирани елементи во ProtaStructure , зачувувајќи значително време од прокетирањето на градежните конструкции.

Управување со
цртежите

Автоматско распоредете ги деталите во вашите назначени листи и искористете ја можноста за автоматско сечење на сегментни од греди и групирање на столбови , прилагодување на размерот , така што остварувате професионален , висококвалитетен нацрт на вашиот проект.

Напредно детализирање

Справете се со комплицирани детали за задоловување на статичките норми влучувајќи посебни сеизмички прописи.

“Интелегентен” CAD

Употребувајќи ја вградената можност за подготвување на проектот , заедно со некои “паметни” опции како исцртување на арматура , го прави секое дополнително цртање и детализирање лесно и брзо.

Прилагодување

Користи ги нашите прилагодливи поставки за дефинирање на изгледот на деталите или користите ги шаблоните кои ги нуди Prota , посебно изготвени кои се прилагодливи на праксата на сите локални подрачја.

Проценка за вредност

Имај контрола врз трошоците за проектот и варијациите ,со изготвување спецификација за арматура односно пресметување на количините .

Промени

управувај и ажурирај ги деталите кога моделот и проектот претрпуваат промени.

Проектна библиотека

Проектирај и други елементи како потпорни ѕидови, скали , телеми и колови.

Споделувај

Копирајте директно од ProtaStructure или директно префрлете го DWG-излезот во вашиот посакуван CAD – систем како AutoCAD, Microstation и Bricscsad.

Технолошки партнер

ProtaDetails e дизајниран со водечка технологија за да ви обезбеди предност во однос на вашата конкуренција.
Зачувајте часови од времето, доставете ги поректите побрзо , бидете попродуктивни и профитабилни со ProtaDetails