Бидете побрзи во времето
за проектирање

Управувајте со промените полесно

Направете “интелегенти”
цртежи побрзо

Доставете ја целосната
проектна документација
без напор

Го подружува меѓународното проектирање
и сеизмичките правилници.

Првокласна подршка од
експеритите на Прота.

Преглед

ProtaStructure е иновативено конструктивно ВIM решение за моделирање и анализирање на зградите брзо и точно.
Од еден централен модел лесно споредувајте различни шеми и и автоматизирајте ги вашите челични и армиранобетонски модели , намалете го времето за проектирање и зголемете ја профитабилноста на проектот.
Користејте напредно интегрирани функции вклучувајќи групно моделирање на елементите , 3D анализа по методот на конечни елементи , фазна конструкција и сеизмичка анализа , темелење и контрола на пребој. Справете се со промените лесно и ефикасно координирајте се со архитектите,инвеститорите и другите корисници со интелегентната BIM итеграција.
Направете висококвалитетни цртежи и цела проектна документација со ProtaStructuture автоматско користејќи ги и вклучените ProtaDetails и ProtaSteel.
Заштедете време и зголемете го проектниот профит со ProtaStructure.

Еден централен модел

Направи еден модел. ProtaStructure ти овозможува да моделираш едноставни и комлицирани армиранобетонски и челични згради брзо и лесно.

Вистинско конструктивно
BIM моделирање

Употребете физички елементи вклучувајќи решетки, греди и плочи за да ги креирате и визуализирате моделите брзо и ефикасно.

Напредно детализирање

Справете се со комплицирани детали за исполнување на статичките норми вклучувајќи и посебни сеизмични прописи.

Автоматси товар

Заштеди време со автоматско оптоварување вклучувајќи деформирана линија, конечен елемент , товар од ветер и сеизмика и автоматски создавање на товарни комбинации во зависност од избраниот правилник за проектирање.

Напредна анализа

Искористете ги предностите на функциите кои ги вклучуваат метода на конечни елементи , зоните во спојот на различни крутости , фазно градење , сеизмички , статички и нелинеарни пристапи за решавање на едноставни и комплицирани проекти.

Автоматско моделирање

Целосно автоматско моделирање на сите челични , армиранобетонски и темелни елементи во рамките на интернационалните правилници како Англискиот, Европскиот, Америчкиот и сеизмичките стандарди.

економски оптимално

Користи ги интерактивните функции вклучувајќи автоматско групирање и итеративно трансформирање на пресеците и спојување на ѕидовите во јадро за да се оптемизира економично проектот. Брзо оценете низа алтернативи за да го утвдите најисплатливото решение за вашите клиенти.

Напредна сеизмичка анализа и проектирање

oбезбедува напредна сеизмичка анализа и технологија за проектирање , овозможувајќи им на инженерите самоуверено да ги доставуваат проектите за да ги исполнат барањата на актуелните сеизмичките прописи.
Увидете како автоматското проверување на грешки , проектирањето по метод на гранична носивост може да сочува часови од времето потребно за проектирање

Сеизмичка проценка

Користи ги напредните функции вклучувајќи и еласто-пластична анализа за проценка и реконструкција на постоечки објекти.

Управувај со промените

Лесно справувајте се со неизбежните промени во проектот , брзо проверете го и ажурирајте го вашиот модел , каде што тоа е потребно.

Вевна документација

Јасна и концизна документација на сите ваши проекти и високо квалитетни цртежи , користејќи ги вклучените ProtaDetails и ProtaSteel.

BIM соработката е клучна

Зачувај драгоцено време со координирање на проектот уште во рана фаза со останатите вклучени соработници како архитекти и инвестититорите . Синхонизирајте ги моделите со останатите водечки BIM платформи вклучувајќи го Revit и ArchiCAD.

Технолошки партнер

ProtaStructure e дизајниран со водечка технологија за да ви обезбеди предности во однос на конкуренцијата. Заштеди време и направете ги вашите работни места попрофитабилни , користејќи го ProtaStructure.