Usporedba proizvoda

Sljedeča tablica sadrži detaljne informacije o našoj ponudi proizvoda

Ako želite da vas kontaktiramo zbog informacija o cijenama, kliknite ovdje, da biste ispunili obrazac

Fizičko modeliranjeProtaDetails
Samostalni
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Intuitivno i interaktivno modeliranje fizičkih objekata
Integrirano modeliranje RC-a, čelika i i drugih parametara u jednom središnjem 3D modelu.
Čelični nosači, pojasevi, potpore i šipke.
Umetanje sljemenjača između greda i krovišta
Jednostavan izbor čeličnih profila i velika baza podatka.
Modeliranje osnovnih zidova nepravilnih oblika.
Modeliranje više otvora u posmičnom zidu.
Umetanje parcijalnih zidova ispune.
Umetanje više zidova ispune koristeči samo dvije točke
Sidrenje greda i stupova
Fleksibilno modeliranje sa dinamičnim ulaznim sustavom
Otvori u pločama nepravilnih oblika
Crtanje ploča u pravokutnim, kružnim ili nepravilnim oblicima
Modeliranje greda koje pojačavaju posmične zidove.
Modeliranje zidova ispune
Modeliranje dodatnih stupova za osiguravanje stabilosti.
Spajanje različitih projekata u jedan jedinstveni model.
Spajanje različitih projekata u jedan jedinstveni model.
Automatizirano modeliranje konačnih elemenata.ProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Potpuno automatiziranje najsuvremenijeg 3D konačnog elementa.
Konačni elementi sa automatizacijom krutih zona i pritiskom na krajevima
Model za stiržne zidove sa mrežom prilagodljivošću
Modeliranje unutrašnjih stupova za strižne zidove.
Integrirana podna mreža sa statičkom analizom
Napredne opcije za krute i polukrute podne membrane
Kontrolisanje čelične membrane za različite katove
Automatizirano obrezivanje kontura stupova oko mreže konačnih elemenata
Mogućnosti analiziranjaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
3D linearna elastična analiza pod uticajima vertikalnih I bočnih opterečenje
Ekvivalentna statička analiza od uticaja seizmike
Analiza superpozicijom (RSA) za ispunjavanje seizmičkih standarda.
Ekvivalentna analiza
Različiti seizmički uticaji za djelovanje u dva različita smjera******
Svojstva napuklih i nenapuklih dijelova u jednoj zajedničkoj analizi
Automatizirana dvostupanjska analiza za objekte sa podrumom
Automatiziran proračun vertikalnih uticaja od potresa
Različite analize za promjenjivu i jednakomjernu temperaturu.
Automatski proračin od uticaja vjetra.
Analiza fazne gradnje gradnje.
Interakcija strukture tla
Seizmički izolatori
P – Delta analiza za učinke drugoga reda
Procjena elastičih svojstava i dorada postojećih objekata ( podrška sa ograničenim kodovima)ProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Linearna procjena elastičnosti postojećih objekata
Procjena rizika kod postojećih objekata
Procjena postoječih objekata sa nelinearnom analizom na pomicanje
Procjena postojećih objekata nelinearnom analizom za vijek trajanja******
Derivacije nelinearnih odnosa sila i deformacija pomoću analiza presjeka******
Procjena performansi sa OpenSees integracijom******
Analiza i projektovanje podnih sustava I opterečenjaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Dizajniranje ploča sa analitičkim metodama
Analiza konačnih elemenata i dizajniranje ploča pod uticajem opterečenja gravitacije
Dizajniranje kratkih okvira podova konačnih elemenata-Chasedown metodom
Automatska dekompozicija opterečenja ploča pomoču deformacijske linije.
Raspadanje automatiziranih konačnih elemenata ploče pod djelovanjem opterečenja
Dizajniranje armiranog betonaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Dizajniranje armiranobetonskih konstrukcijskih elemenata
Automatizirana provjera na probijanje
Dizajniranje zaštitnih zidova sa armaturnom mrežom
Dizajniranje ploče sa armaturnom mrežom
Dizajniranje armirano-betoskih ploča
Grouping of RC beams for design
Razvrstavanje armirano-betonskih greda za projektiranje
Automatsko zadržavanje pravokutnih, kružnih i stupova nepravilnih oblika
Dizajniranje I detaljan opis pregradnih zidova
Dizajniranje i detaljan opis pojačanja
Dizajniranje i detaljan opis stepenica (ProtaDetails)
Projektiranje čelikaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Projektiranje čelićnih stupova i greda
Projektiranje čelićnih nosaća, pojaseva i potpora
Projektiranje čelika prema AISC (LRFD, ASD9), EC3, BS5950, TSC kodovima
Automatizirana provjera na izvijanje čelićnih elemenata
Automatizirani dizajn čelićnih spojeva
Analiza konačnih elemenata i dizajniranje čelićnih fasadnih skela (ProtaDetails)
TemeljenjeProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Automatizirano projektovanje podloga
Analiza konačnih elemenata temeljnih sustava
Analiza konačnih elemenata i dizajn šipova
Grupisanje stupova za zajedničko dizajniranje temelja
Automatizirana analiza I dizajniranje potpornih zidova (ProtaDetails)
Procjena radnog opterečenja na ispunama (ProtaDetails)
Bočna analiza i ispune kod temeljenja na šipovma.
Spajanje različitih modela za zajedničko temeljenje konstrukcije
Automatizirani dizajn ispuna
Ispune kod temeljnja a šipovima
Armirani betonski detaljiProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Automatski pregled detalja o RC u ProtaStructure
Potpuno automatizirani detalji crteža iz ProtaStructure modela
Automatizirano upravljanje listovima i crtežima.
Dinamične tablice za količine i automatsko upravljanje promjenama
Ručno crtanje sa pametnim šipkama i pojedinostima
Dizajniranje dijelova i spremnik sa pojedinostima (potporni zidovi, stepenice I još mnogo)
Automatsko crtanje zidova za naknadnu ugradnju (pojedinačno ili za sve etaže odjednom)
Dizajniranje potpornih zidova sa Eurocode, US I TBDY2018 sa seizmičkim standardima
Detaljan opis čelikaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Automatsko dizajniranje I detaljan opis spojeva
Automatizirani, točni I konstruktivni spojevi iz IntelliConnect
Izrada pojedinačnih spojeva pomoću alata za modeliranje
Umetanje kontrolnih ploča i mrežnih sustava
Brzo umetanje stubišta
Automatsko umetanje zaštitnih ograda
Detaljani crteži dizajna čeličnih spojeva**
Opći raspored crteža za čelične konstrukcije
Snažne provjere i revizije modela za izradu.
Velike mogučnosti numerisanja dijelova crteža i cijelih sklopova
Potpuno automatizirani sklop i dijelovi cteža.
DokumentacijaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Potpuno integrirana izvješća o tehničkom proračunu
Izvješča za različite zahtjeve projekta.
Integracija eksterno kreiranih dokumenata sa ugrađenim izvješčima
Automatizirana talblica sadržaja, pametnih obavjesti i još mnogo toga.
Integracija, dijeljenje I suradnja BIM-aProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Alati za suradnju i integracju za vodeče BIM platforme.
Kordiniranje sa drugim platformama koristeći IFC datoteke
Dijeljenje aliziranog modela sa općim softverima za analizu i projektovanje
Eksportovanje 3D modela čelika na vodeče platforme
Objavljivanje svih pojedinosti crteža u poznatim DXF i DWG formatima
Pretvaranje cijelog tehničkog izvješča u Office i PDF formate *
Podržani kodoviProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Više-jezična izvješča o dizajnu
Eurocode 1 (Radnje na strukturama - sa UK, IR, SG, MY Annexes) *
BS6399 (Opterečenja za kostrukcije - UK) *
ASCE07 (Minimalna projektna opterečenja za zgrade I građevine) *
TS498 (Opterečenja na konstrukcijama - TR) *
Eurocode 2 (Dizajn betonskih konstruckcija- UK, IR, SG, MY Annexes) *
BS8110-97 (Betonske konstrukcije - UK) *
ACI 318 (Zahtjevi konstruktivnog zakona za beton) *
CP65 (Konstrukcijska upotreba betona - SG) *
HK-2004 (Konstrukcijska upotreba betona- Hong Kong) *
TS500-2000 (Pravila za RC projektiranje konstrukcija - TR) *
Eurocode 8 EN1998 Projektiranje seizmički otpornih konstrukcija *
Eurocode 8 EN1998 Projektiranje seizmički otpornih konstrukcija - SG *
UBC97 (Jedinstveni građevinski kod) *
IBC 2018 (Međunarodni građevinski kod) *
SNI1726-2012 (Indonezijski seizmički kod) *
NSCP 2015 (Nacionalni strukturni kodeks Filipina) *
TEC2007 (Specifikacije za objekte građene u seizmičkim zonama - TR) *
TEC2018 (Specifikacije za objekte građene u seizmičkim zonama - TR) *
ANSI/AISC 360-10 (Specifikacije za čelićne objekte LRFD/ASD) *
Eurocode 3 (Dizajn čelićnih konstrukcija - UK, SG, MY Annexes) *
BS5950 (Konstrukcijaska primjena čelika u građevinarstvu) *
TSC2016 (Specifikacije za čelićnu konstrukciju - TR) *
Trening i podrškaProtaDetails
Standalone
ProtaStructure
Professional
ProtaStructure
Enterprise
Tehnička podrška svjetske klase izravno od profesionalnih građevinskih inženjera
Namjenski portal za podrškua sa širokom bazom iskustva, dokumentacija i zajednica
Online videozapisi za trening

* Dostupno samo za određene stavke u biblioteci dizajna komponenti.

** Dostupno samo za inženjerske proračune nekih komponenti.

*** Dostupno samo za neke dizajerske kodove.